وضعیت قانونی هومیوپاتی
هومیوپاتی یک روشى است مبتنی بر اصول روشن که بر اساس تجربه، مشاهدات و آزمایش های بسیار دقیق تکرار پذیر بدست آمده است. (Double blind clinical trials)

اصول پايه این روش چنان است که تا به امروز اکثر کتاب هایی که توسط هومیوپات های برجسته از 200 سال پیش تاکنون نوشته شده هنوز مورد مراجعه و استفاده هستند و این خود گواهی بر استحکام کم نظیر مبانی و روش های این طب است. در حقيقت با پيشرفت هوميوپاتي تا به امروز ،‌معمولاً به آن اضافه شده است اما چيزي كم نشده است.
هوميوپاتي در شبكه هاي درماني بسياري از كشورهاي جهان بعنوان يكي از روشهاي درمان بيماري ها استفاده مي شود و اين طب داراي مراحل آموزشي آكادميك مي باشد و دانشكده ها و مراكزي معتبر در دنيا اين طب را آموزش مي دهند.
سازمان غذا و داروي آمريكا FDA ، از سال 1938میلادی داروهاي هوميوپاتي را تحت عنوان فارماكوپه هوميوپاتي به رسميت مي شناسد.درفارماكوپه هوميوپاتى آمريكاHPUS داروهاى اين طب بعنوان دارو بفروش ميرسند،نه بعنوان افزودنيهاى غذايى يا ويتامين. در آمريكا ٣هيئت آمريكايى هوميوتراپوكتيز،مجمع هوميوپاتى پزشكان ناتروپات وCHCبرفعاليت هوميوپات ها نظارت داشته و در آمريكا حدود ٥هزاروپانصد نفر بااين شيوه طبابت ميكنندو٥/٢ميليون آمريكايى ازاين طب بهره ميبرند.درهندوستان بيش از ١٠٠ هزار پزشك هوميوپات طبابت ميكنند.اين روش درماني در كشورهاي انگلستان – آلمان – فرانسه – هلند – سوئد – كانادا – آمريكا – هندوستان – پاكستان – برزيل و بسياري ديگر از كشورها خدمات درماني به مردم ارائه مي دهد. بطوريكه طبق آمار نزديك به چند صد ميليون نفر در كل جهان از اين روش درماني استفاده مي كنند، حدود 40% مردم فرانسه از داروهاي هوميوپاتي استفاده مي كنند. درانگلستان بيش از ٥٠درصد پزشكان بيماران خودرادرصورت لزوم به پزشكان هوميوپات ارجاع ميدهندو خانواده سلطنتي انگلستان از شش نسل پيش منحصراً از هوميوپاتي استفاده مي كنند. سازمان بهداشت جهاني WHO در كتابي تحت عنوان وضعيت حقوقي طب مكمل / سنتي در جهان به تفضيل راجع به جايگاه هوميوپاتي در نظام بهداشتي كشورهاي مختلف توضيح داده وبا حمايت از هوميوپاتى،به كشورهاى عضو در جهت  ارتقاء هرچه بيشتر جايگاه اين طب كمك ميكند.درحال حاضر هوميوپتى در سطح دنيابعنوان يك طب آكادميك پذيرفته شده است.
يكي ديگر از سازمان هاي بزرگ بين المللى در زمينه هوميوپاتي، جامعه بين الملل پزشكان هوميوپات (LMHI) نيزمي باشد.
درایران، طب هومیوپاتی در سال1374 در وزارت محترم بهداشت،درمان وآموزش پزشکی مورد تایید قرار گرفت ودر سال1392سند توسعه طب سنتی و سند ملی گیاهان دارویی وطب سنتی تدوین شد ومعاونت طب سنتی در وزارت محترم بهداشت،درمان وآموزش پزشکی راه اندازی شد و طب هومیوپاتی بعنوان یکی از روش های درمانی طب مکمل در این معاونت جایگاه قانونی خود را پیدا کرد.