پرهیز غذایی
پزشكان هوميوپات بعد از تجويز داروي مناسب به بيماران ، از آن ها مي خواهند پس از تجويز دارو از پرهيز غذائي ويژه اي در دوره درمان تبعيت كنند. دكتر هانومن برخي از غذاها و نوشيدني ها را بازداشته كه مهمترين پرهيزها كه اكثريت هوميوپات ها نيز به آن توجه دارند عبارتند از :
سيروموسير
نعناع وپونه
قهوه ونسكافه
سوسيس وكالباس
عرقيات گياهى
چايى سبز
چايى معمولى (قرمز) پررنگ، ولى كم رنگ ايرادى ندارد
نوشيدنيهاونوشابه هاى انرژى زا ونوشابه هاى مشكى
كافور
مواد و نوشيدني هاي مخدر
داروهاى آرامبخش
داروهاي آنتي بيوتيكى
داروهای كورتن دار
داروهاي هورموني ازجمله قرص هاى ضد باردارى
وتوصيه شده درلحظه  مصرف داروی هومیوپاتی استفاده از پمادهايی مانند ويكس و يا استنشاق عطر گياهان خيلي معطرخوددارى شود.

البته امروزه با توجه به سوابق درماني و مشاهدات باليني ديده شده كه مصرف هر يك از موارد فوق تأثير عميق و به سزايي در روند بهبودي ندارد و شايد دوره درمان را طولاني كند، به عبارتي موارد فوق توصيه هايي براي يك درمان بهينه بوده و عدم رعايت اغلب اين موارد تأثير زيادي در درمان ندارد. بلكه صرفاً اثر دهي دارو را افزايش داده و همانطور كه ذكر شد رعايت موارد فوق مي تواند دوره درمان را كوتاه كند و يا بيمار را از نظر مزاجي در تعادل نگه مي دارد تا سيستم ايمني بدن بتوانند به بهترين نحو اثرات شگرف خود را ايفا كند. هانومن شرايط يك درمان ايده آل را به سه اصل بنيادي ، درمان سريع، ملايم ،(با كمترين عوارض جانبي) و پايدار مي داند.