هومیوپاتی از ابتدا تا امروز
در ايران ، هوميوپاتي از سال 1372 توسط آقاي دكتر مسعود ناصري احياء شد. در آبان ماه سال 1374 در شوراي عالي ارزشيابي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، هوميوپاتي به عنوان يك رشته ي علمي شناخته شد. همچنين طبق مصوبه وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي در دي ماه سال 1376 و اعلام اين وزارتخانه در بهمن ماه همان سال كلية پزشكاني كه دورة دوسالة هوميوپاتي را در يكي از مراكز معتبر خارج از کشور گذرانده باشند مي توانند از عنوان پزشك هوميوپات استفاده نمايند و پزشكاني كه دوره هاي كوتاه مدت آموزشي را ديده باشند و به مهارتهاي لازم دست يافته باشند مي توانند بدون عنوان هوميوپات به طبابت بپردازند.با تاکیدات ودستورات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت به طب سنتی اسلامی ایرانی و با تصميم نمايندگان ويژة رئيس جمهوري در كارگروه احياء و توسعة نظام طب سنّتي اسلامي ایرانی و به استناد اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وبه دستور ریاست محترم جمهوري سند توسعه طب سنتي ايراني اسلامي و سند ملی گیاهان دارویی وطب سنتی تهيه وتدوین  شد و در ارديبهشت ماه سال 1392 معاونت طب سنتي در وزارت محترم بهداشت، درمان وآموزش پزشكي تأسيس شد و هوميوپاتي در كنار روشهاي درماني طب مكمل جايگاه خود را در اين معاونت پيدا كرد. بر اساس كليات مصوبه اين سند توسعه طب سنتي ، كلية پزشكاني كه از كميتة تخصصي فام(فرهنگ ،آداب ومیراث پزشکی) مجوز هاي لازم را دريافت كنند مي توانند با ذكر پزشك هوميوپات به فعاليت ادامه دهند و كلية داروسازان نيز باید با گذراندن دوره هاي آموزشي توسط كميتة تخصصي فام كه تا به امروز هنوز در مورد هوميوپاتي رسماً تشكيل نشده است پس از واردات داروهاي هوميوپاتي توسط وزارت محترم بهداشت و اصول و ضوابط قيمت گذاري در داروخانه ها اقدام به فروش داروهاي هوميوپاتي كنند و پيرو سند توسعه طب سنتي اسلامي دستور العمل تعيين صلاحيت علمي خبرگان بدون مدارك دانشگاهي طب سنتي و مكمل نيز ذکر شده كه بر اساس اين دستور العمل حتي افراد غيردانشگاهي با تاييد كميسيون هاي مربوطه و اخذ مجوز خواهند توانست در هر يك از شاخه هاي طب سنتي و مكمل از جمله هوميوپاتي چه در درمان و چه در تهيه و فروش داروها فعاليت داشته باشند كه به آنها خبرگان طب سنتي،خبرگان طب مكمل، حكيم ، حكيم يار ، حكيم يار خبير ، طبيب يار ، دارويار ، دارويار خبير ، دارويار طبيعي ، دارويار صناعي ، عطار خبير وغيره گفته مي شود. لذا در آینده فعالیت در شاخه های طب سنتی و طب مکمل من جمله هومیوپاتی آسان تر خواهد شد و بیماران می توانند براحتی به این شیوه های درمانی با اطمینان بیشتر بهره گیرند .