منابع
1-homeopathy-wikipedia,the free encyclopedia
2-LMHI
3-homeopathy-issues"national health service"
4-homeopathic oscillococcinum for preventing and treating influenza and influenza-like
5-waths the harm in homeopathy

6-شورای عالی ارزشیابی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
7-سند توسعه طب سنتی
8-سند ملی گیاهان دارویی وطب سنتی

9-معاونت طب سنتی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
10-سازمان غذا ودارو وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

11-اداره داروهای گیاهی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی