فردگرایی

قانون فرد گرایی:
در هومیوپاتی آنچه درمان می شود نام بیماری نیست بلکه وضعیت بیمار گونه بیمار ا ست.
یعنی اهمیتی ندارد که نام بیماری چیست به همین دلیل یک هومیوپات به صرف دانستن نام بیماری «مثلا سرما خوردگی» نمي¬تواند داروی آن را پیدا کند. در هر مورد بیماری پزشک هومیوپات باید کلیات علائم بیماری را در نظر بگیرد و داروی مناسب با آن را تجویز کند. به این ترتیب چند بیمار با مشکل سرماخوردگی ممکن است چند داروی هومیوپاتی متفاوت دریافت کنند و بالعکس برای چند نفر با مشکلات مختلف یک دارو تجویز شود. در حقیقت در هومیوپاتی با هر بیمار به عنوان یک مورد جدید و متفاوت از تمام موارد دیگر برخود می شود.