حداقل مقدار و تکرار داروها

قانون حداقل مقدار و تکرار دارو:
اگر داروی هومیوپاتي صحیح تشخیص داده شود با حداقل مقدار و تکرار می تواند اثرات عمیقی بر روی انرژی حیاتی داشته باشد. بنابر این در هومیوپاتی ممکن است تنها یک بار مصرف دارو شخص را برای مدتی از هر گونه دارویی بی نیاز کند و سلامت وی را مداوماً افزایش دهد.بطور کلی در هومیوپاتی ،در اکثر موارد،جهت درمان بیماریهایی که در سطح جسم(body) تمرکز داشته باشد از داروهایی در رقت های 12، 30 و200 استفاده میشود و جهت درمان بیماریهایی که در سطح احساسی یاذهنی-روانی(mental) متمرکز باشد از رقت های 1000 به بالا استفاده میشود ودر مواردی اندک جهت درمانهای موضعی از رقت های 6 ویا عصاره اولیه(مادر) گیاه دارویی استفاده میشود.