توانمندسازی

قانون توانمند سازی:
بر اساس دیدگاه کل نگرانه در طب هومیوپاتی ،از آنجاییکه هدف اصلی درمان اصلاح و برگرداندن نظم به انرژی حیاتی است ،داروهای هومیوپاتی باید بتواند روی انرژی حیاتی اثر وسیعی بگذارد که این امر با رقیق کردن آنها و تکان دادن های متوالی ماده اولیه میسر است،بطوریکه دکتر هانومن دریافت که هر چه داروهای هومیوپاتی رقیق تر میشود نه تنها بدون عارضه تر میشود بلکه با تکان های شدید متوالی، اثر درمانی آنها نیز قوی تر میشود. مانند آهن که ما مالشهای متوالی به آهن دیگر خاصیت مغناطیس وآهن ربایی پیدا میکند.