تعریف
هومیوپاتی مانند قانون  جاذبه،انرژی مغناطیسی وبسیاری قوانین طبیعی دیگر که در طول تاریخ کشف شده ومورد استفاده قرار گرفتند بر اساس قوانین طبیعت پایه گذاری شده وقوانینی دارد  که برای همیشه ثابت خواهند ماند.یکی از اصول اولیه  آن قانون تشابهات بوده و از دو کلمه یونانی pothos Jomoios , Homeo به معنای "مشابه بیماری" تشکیل شده است.اصل تشابه  که مشابه،مشابه را درمان میکند در زندگی ما همواره جاری بوده است .بعنوان مثال اگر فردی ترسو کنار فرد ترسوتر از خود قرار گیرد از ترس اش کاسته میشود و اگر فردی عصبی کنار فرد عصبی تر از خود باشد از عصبانیتش کاسته میشود ویا اگر فردی دروغگو کنار فرد دروغگوتر از خود قرار گیرد،کمتر دروغ خواهد گفت.استاد شیخ الرییس ابوعلی سینا نیز به این واقعیت پی برده بود وبیمارانی را که در اثر ترس دچار زردی میشدند را با ترساندن آنها،درمان میکرد. هدف هومیوپاتی با ارتقاء سطح انرژی حیاتی (نیروی حیاتی) برای کمک و تحریک دفاع خود فرد، پروسه ایمنی، قدرت ترمیم و بهبودی است که از طریق دادن دوز بسیار اندک (در حد صفر) از مواد طبیعی و گیاهان دارویی که موجب تنظیم خود به خود بدن می شود، انجام می گیرد. این داروها 80% از گیاهان دارویی و 20% از مواد معدنی و حیوانی مشتق شده است.
بر اساس دیدگاه طب هومیوپاتی بیماری به هیچ وجه یک امر موضعی نیست بلکه مربوط به تمامیت وجود فرد است. بر اساس این دیدگاه هومیوپاتی ، انسان از 3 هرم تو در تو تشکیل شده که هرم مرکزی را «ذهن، روان» و هرم وسط را «احساسات» و هرم خارجی را «جسم ، بدن» می نامند و انرژی حیاتی هاله ای است که کلیات این 3 هرم را احاطه کرده و به آنها نظم می دهد و اختلال در سطح انرژی حیاتی و یا به بیانی ، ایجاد بی نظمی در سطوح انرژی حیاتی باعث اختلال در 3 هرم می شود که باعث اختلالات و بیماری هایی در سطوح مختلف ذهنی – احساسات و جسم می شود. برگرداندن نظم به سطح انرژی حیاتی باعث ایجاد پایداری و سلامت در این 3 هرم می شود. به عنوان مثال اگر فردی دچار زخم معده شده باشد، مُشکل تنها مربوط به معده نیست بلکه تمام وجود شخص درگیر شده که یکی از علائم ظاهری فعلی او، اختلال زخم معده است.
با توجه به دیدگاه کل نگرانه در هومیوپاتی برای تشخیص دارو و درمان پزشک هومیوپات باید تمامیت فرد و علائم مختلف ذهنی، احساس و جسمی بیمار را بررسی کند و سپس دارویی که کلیات علائم شخص را پوشش می دهد، تجویز کند. مثلاً سردرد، افسردگی، اضطراب، بی خوابی، اختلال عادت ماهیانه، زخم اثنی عشر به عنوان یک اختلال کلی در نظر گرفته شده و برای تمام این علائم یک داروی هومیوپاتی تجویز می گردد. در حقیقت آنچه که باعث بروز علائم بیماری است، اختلال در انرژی حیاتی ا ست که تمام وجود فرد را هدایت و کنترل می کند و باعث یکپارچگی اعضای مختلف می شود و با تصحیح در نظم انرژی حیاتی تمام علائم بیماری از بین می رود . لذا در طب هومیوپاتی تخصص مفهومی ندارد و یک پزشک هومیوپات حاذق قادر است به مداوای انواع و اقسام بیماری ها بپردازد.